آزمایشگاه

*آزمایشگاه*
 انجام آزمایش های مرتبط با دروس علوم تجربی  با کمک ابزارها و تجهیزات موجود در محیط  آزمایشگاه
برای پایه های تحصیلی هفتم - هشتم - نهم