سامانه مدرسه هوشمند پویان 

 


 

 

 

 

 
 
 


   انجمن اولیاء و مربیان مدارس همواره به عنوان نهاد مردمی تاثیر گذار،مورد توجه بوده و با ایفای نقش موثر فعالیت های  

    هدفمند،ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان را فراهم می نمایند.