شروع امتحانات نوبت دوم

 

شروع امتحانات نوبت دوم

1 خرداد 1402

بانظم، هماهنگی و نظارت و مراقبت مسئولین اجرایی آموزشگاه برگزار شد.

نصب تراکت های مناسب ایام امتحانات در سالن آموزشگاه

 


تاریخ انتشار: 1402/03/01

My First Google Map