سامانه مدرسه هوشمند پویان 

 


 

 

 

 

 
 
 

در این جلسه پس از پخش آیاتـی از قرآن مجیـد و سرود ملـی کلیپـی از فعالیت هـای مدرسـه به نمایش گذاشته شــد سپس مدیریت محترم آموزشگـاه پیرامـون مسائل آمـوزشی ، تربیتـی  مطالبی را ارائه نمودند و در ادامه مشـاور آموزشگاه پیرامون نحـوه  برخورد والدیـن با کارنامـه و دانش آموزان (..... و اینکه کارنامـه تنهـا نتیجـه تلاش دانش آموزان نیست عوامـل متعـددی در آن تأثیـرگـذار است از جملـه نقش والدیـن ،نقش مدرسـه و نقش دانش آموزان ) مطالبی را مطرح کردند.

این جلسات در سه روز مختلف و در ساعت های مختلف با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی برگزار شد.

 

 


تاریخ انتشار: 1399/11/27