کارگاه فن آوریکارگاه فن آوری
انجام فعالیت های مرتبط با کتاب کار و فن آوری
پایه هفتم : روبان دوزی - تهیه خوراک های ساده مطابق با پودمان خوراک
پایه هشتم : کار با چوب - دوخت کیف - دکوپاژ و ترنسفر روی بشقاب های سفالی
پایه نهم : کاشی معرق روی سفال و چوب - دوخت کیف طرح اسلیمی
(تمام فعالیت های هنری توسط مواد اولیه موجود در کارگاه که توسط مدرسه تهیه شده است انجام می گیرد)